Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest  MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K. z siedzibą w Lesznie, KRS: 0000801133, NIP: 6972369486, reprezentowaną przez komplementariusza spółki, „ARTES” sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, która przetwarza dane osobowe –  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator zbiera tylko te dane osobowe Klientów, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K. Dane zbierane są wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K.
 3. MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K. będzie przetwarzać Pani/Pana dane:
  1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (przedstawienia oferty w formie elektronicznej, nawiązania kontaktu przez strony, zapisania się na wizytę, wzięcia udziału w konkursie) – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K. na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K. polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K.(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie podmiotom współpracującym z Administratorem, które zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia (bez ograniczeń czasowych), wyłącznie w zakresie i celu w jakim w jakim osoba, której dane osobowe dotyczą, udostępniła je Administratorowi. Podmioty te ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Odbiorcami danych osobowych oraz podmiotami przetwarzającymi dane osobowe mogą być w szczególności: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawne w zakresie ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.
 6. Administrator będzie przetwarzać dane:
  1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania usługi – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z świadczonych usług,
  2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu polegającym na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  4. po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości i podatkach.
 7. Prawo do sprzeciwu – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. przenoszenia danych, 
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy sprzedaży bądź świadczenia usług drogą elektroniczną (wzięcia udziału w konkursie, zapisania się na zabieg).
 10. Informuję, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.
 11. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 12. MODERN CLINIC „ARTES” SP. Z O. O. SP. K. wyznaczyła osobę kontaktową do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, również w celu realizacji powyższych – Pana Aleksandra Smyrka – kontakt pod adresami email: kontakt@modernclinic.pl, bądź adresem pocztowym: ul. Jana Kasprowicza 4, 64-100 Leszno.