Konkurs Lato 2021

REGULAMIN KONKURSU

„MODERNCLINIC – LATO 2021”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MODERNCLINIC – LATO 2021” zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest MODERN CLINIC „ARTES” sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Lesznie, zwaną dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 11 sierpnia  2021 r. do 22 sierpnia 2021 r., do godziny 23:59.
 4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 5. Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie internetowej: https://modernclinic.pl/konkurs_lato2021/
 6. Polityka Prywatności jest udostępniona na stronie internetowej: https://modernclinic.pl/pp/

II. DEFINICJE

 1. Konkurs – Konkurs „MODERNCLINIC – LATO 2021” przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
 2. Regulamin – Regulamin Konkursu, określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
 3. Facebook – serwis społecznościowy.
 4. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.
 5. Fanpage – profil publiczny pod nazwą „ModernClinic” znajdujący się w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/ModernClinicLeszno .
 6. Zwycięzca – Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
 7. Komisja konkursowa – powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłania Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
 8. Zadanie konkursowe:
  1. Polub nasz profil na FB.
  2. Udostępnij ten post na swoim profilu.
  3. Napisz w komentarzu pod tym postem i uzasadnij, bez czego nie wyobrażasz sobie udanego lata.
  4. Oznacz w komentarzu osobę, bez której Twoje idealne lato nie mogłoby się udać.
 9. Nagrody – nagradzamy dwa najciekawsze komentarze, a dla każdego przewidzieliśmy dwie nagrody  – jedna nagroda dla osoby piszącej komentarz, i jedna nagroda dla osoby oznaczonej w komentarzu. Każdy zestaw składa się z:
  1. Zestawu kosmetyków marki Dottore do letniej pielęgnacji skóry
  2. Zabiegu nawilżającego na twarz NMF Express.

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
  1. ukończyły 18 rok życia;
  2. posiadają aktywne konto z publicznymi ustawieniami na portalu Facebook;
  3. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Polski – Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  4. zaakceptowały Regulamin oraz Politykę Prywatności;
 2. Konkurs prowadzony jest na obszarze całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. W ramach Konkursu Uczestnicy są zobowiązani:
  1. Napisać w komentarzu pod tym postem i uzasadnić, bez czego nie wyobrażają sobie udanego lata.
  2. Oznaczyć osobę, która również wyraża chęć udziału w konkursie.
  3. Polubić Fanpage Organizatora.
  4. Udostępnić post o konkursie na swoim profilu na portalu Facebook.
 2. Zgłoszenia do Konkursu muszą odpowiadać wszystkim obowiązującym przepisom. Zadanie konkursowe nie może:
  1. zawierać treści o charakterze obraźliwym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym ani nie może godzić w dobre imię czy honor innej osoby;
  2. zachęcać do dyskryminacji czy nienawiści wobec osoby czy osób ze względu na ich pochodzenie, tożsamość etniczną, narodowość, rasę czy wyznanie;
  3. stanowić groźby wobec osoby czy grupy osób;
  4. zawierać treści natury pornograficznej czy pedofilskiej ani innych treści naruszających zasady moralności;
  5. zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa czy aktu terroryzmu, ani też propagować zbrodni wojennych czy zbrodni wobec ludzkości;
  6. zachęcać do popełnienia samobójstwa;
  7. zawierać treści natury politycznej;
  8. promować towarów uzyskanych nielegalnie czy z naruszeniem jakichkolwiek przepisów;
  9. naruszać żadnych praw do znaków towarowych czy chronionych symboli, praw autorskich czy praw osobistych i nie może zawierać żadnych marek za wyjątkiem marki Modern Clinic, wizerunków czy nazwisk znanych osobistości, ani innych treści chronionych prawami własności intelektualnej;
  10. promować działań czy produktów konkurencji Organizatora.

V. PRAWA AUTORSKIE

Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania ze zgłoszeń, które Uczestnik dodaje w Zadaniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów – wytwarzania wszelkimi znanymi technikami egzemplarzy Zadań Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, audiowizualną, wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie i zwielokrotnianie na jakichkolwiek nośnikach, w szczególności na wszystkich nośnikach reklamowych, bez ograniczeń co do ilości i nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których Zadania Konkursowe utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w sposób inny niż określony w pkt 2. – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie przez stacje telewizyjne i radiowe w sposób analogowy i cyfrowy, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemne (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Zadań Konkursowych nadawanych przez inną organizację telewizyjną lub radiową, a także publiczne udostępnianie Zadań Konkursowych lub ich poszczególnych elementów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie technologii UMTS, GPRS, GPS. Dla uniknięcia wątpliwości Zadania Konkursowe mogą być w części lub w całości rozpowszechnianie w formie ulotek, gadżetów, billboardów (tradycyjnych i elektronicznych, w tym cyfrowych), jak również za pomocą telefonów, kina, prasy.
 4. Uczestnik zgadza się na nie wykonywanie osobistych praw autorskich do zgłoszenia konkursowego.

VI. NAGRODY

 1. Organizator Konkursu przewiduje wręczenie w Konkursie dwóch zestawów po dwie nagrody.
 2. Nagrody wymienione w niniejszym regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę oraz żadną inną formę gratyfikacji.
 3. Nagrody to:
  I miejsce: Summer set C-flush – zestaw do letniej pielęgnacji skóry o wartości 237 zł + zabieg nawilżający na twarz Dottore NMF Xpress o wartości 200 zł,
  II miejsce: Summer set City SUN – zestaw do letniej pielęgnacji skóry o wartości 197 zł + zabieg nawilżający na twarz Dottore NMF Xpress o wartości 200 zł.
 4. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko 1 (jednej) Nagrody w Konkursie.

VII. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Wybierając zwycięskie zadanie, komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  1. zgodność z tematyką Konkursu;
  2. kreatywność Zadania Konkursowego;
  3. oryginalność Zadania Konkursowego;
  4. niebanalny dowcip.
 2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie pomijany w procesie przyznawania nagród.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Każdy ze zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony w dniu 23 sierpnia 2021 r. na portalu Facebook poprzez komentarz zamieszczony pod zgłoszeniem Uczestnika.
 2. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem i ustalić czy chce nagrodę odebrać osobiście czy Organizator ma ją przesłać pocztą – na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W przypadku nagrody w postaci zabiegu miejscem realizacji usługi jest siedziba Organizatora, tj. ul. Jana Kasprowicza 4, 64-100 Leszno. Nagrodę należy zrealizować najpóźniej do dnia 30 listopada 2021 r.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: ul. Jana Kasprowicza 4, 64-100 Leszno.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. wskazanie imienia, nazwiska, nazwy profilu na portalu Facebook (jeśli różni się od imienia i nazwiska), adresu email i adresu do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowego nr tel. komórkowego);
  2. uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  3. podpis reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
 5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na liście zwycięzców Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres kontakt@modernclinic.pl
 4. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. w celu przeprowadzenia i wykonania konkursu „MODERN CLINIC LATO 2021”, zgodnie z regulaminem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klienta (art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679); prawnie uzasadniony interes Klienta polega na przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu;
  2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (art. 6 ust, 1 lit c Rozporządzenia 2016/679);
  3. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta– podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Klienta(art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 5. Dane osobowe będą przekazywane Organizatorowi.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Klienta. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 7. Uczestnikom prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 3a) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych, Klient prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.